Základní informace o službě

Poslání služby:

Posláním služby Podpora samostatného bydlení je poskytovat podporu lidem, kteří usilují o získání a udržení si standartního bydlení. Služba je určena osobám, které jsou bez přístřeší, žijí v nevyhovujícím bydlení nebo jsou ztrátou domova ohrožené a nejsou schopné řešit svou tíživou životní situaci vlastními silami. Služba poskytuje činnosti směřující k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností. Služba se snaží pomáhat lidem zvyšovat kompetence nutné pro dlouhodobé vedení a udržení domácnosti.

Cílem služby je, aby uživatelé/uživatelky:

 • Vyřešili svou bytovou situaci (zajistili si např. nájemní či sociální byt)
 • Získali informace, schopnosti a dovednosti, které by jim umožnili vést samostatnou domácnost (finanční zajištění, komunikační dovednosti, péče o vlastní osobu, úklid, příprava stravy, atd.) a dlouhodobě si ji také udržet.

Cílová skupina:

Osoby starší 18 let. Osoby bez přístřeší, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody či léčeben, osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče nebo osoby, které potřebují získat dovednosti nutné pro samostatné bydlení.

Územní působnost služby: Královehradecký kraj

Forma služby: Terénní

Dostupnost služby:

Pondělí – pátek: od 8:00 do 16:00

Termín setkání si sjednává uživatel služby předem po vzájemné dohodě s pracovníkem dle svých potřeb a možností.

Kapacita služby:

8 osob 

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemce o službu si může sjednat schůzku se sociálním pracovníkem buď prostřednictvím telefonu nebo emailu (viz kontakty). Jednání se zájemcem může probíhat v terénu nebo v kontaktní místnosti organizace Most k životu Trutnov. Zájemce dostane základní informace o službě a je informován o svých právech. Je seznámen se základními činnostmi služby, se zásadami GDPR a je s ním sepsán záznam z jednání. Součástí záznamu z jednání je především anamnéza zájemce a jeho představy o cílech spolupráce. Pracovník na základě jednání vyhodnotí potřebnost služby pro zájemce. V případě volné kapacity může rozhodnout o přijetí zájemce a může dojít k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Uzavírání a ukončování smlouvy o poskytování sociální služby:

Smlouva o poskytování služby je vždy uzavřena písemně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Uživatel/uživatelka služby pro účely uzavření smlouvy uvádí jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Smlouva je ukončena buď dohodou nebo vypovězením jedné ze stran. Služba může vypovědět smlouvu pouze při porušení podmínek smlouvy. (např. při neaktivitě uživatele/uživatelky služby trvající déle než tři měsíce, při agresivním chování uživatele/uživatelky vůči poskytovateli, aj.)

Způsob podávání stížností:

Stížnost může být podána písemně či ústně, osobně či anonymně. V případě podávání stížnosti anonymně může uživatel/uživatelka služby využít poštovní schránky Most k životu Trutnov na adrese Šikmá 300, Trutnov. Osobní stížnost může uživatel služby podat přímo sociálnímu pracovníkovi/pracovnici nebo řediteli/ředitelce organizace Most k životu Trutnov. O každé stížnosti je veden záznam s následným vyhodnocením.

Základní činnosti:

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
 • Nácvik finančního hospodaření (získání prostředků na hrazení, včasné hrazení nájemného, aj.)
 • Nácvik péče o domácnost (úklid, údržba, obsluha spotřebičů, aj.)
 • Nácvik komunikace se sousedy
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc při jednání s úřady
 • Pomoc při vyhledávání dalších sociálních a návazných služeb
 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Aktivizace uživatele/uživatelky udržet a rozvíjet stávající i nové schopnosti a dovednosti
 • Pomoc uživateli/uživatelce hledat vlastní vnitřní naplnění života
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Podpora klienta při obnovování kontaktu s rodinou
 • Pomoc při zajištění materiální pomoci
 • Doprovody do úřadů, institucí, k lékařům, aj.

Úhrada za služby:

Služba je poskytována zdarma.

 

Odkaz na registr služby MPSV - zde