AZYLOVÝ DŮM

pro ženy a matky nebo otce s dětmi

 

Základní informace o organizaci

Obecně prospěšná společnost Most k životu o.p.s. vznikla v roce 1998.

Tato společnost byla založena z podnětu potřebných žen hledajících pomoc a na základě jednání pracovnic střediska s místními úřady. Město Trutnov za tímto účelem uvolnilo prostory pro činnost v atraktivním objektu Welzelovy vily v Trutnově  Poříčí, kde společnost dnes sídlí.

Po novele novele zákona o o.p.s. – zákon č.231/2010 Sb.. vystoupil ze zakládajícího partnerského svazku společnosti Most k životu o.p.s. její zakladatel – Heinrich-Böll-Stiftung.

Jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti je tedy Město Trutnov, a to od 27. 6. 2011.

Vzhledem k potřebě stabilizace společnosti a novým možnostem jejího rozvoje tak, aby mohla dále poskytovat sociální službu azylový dům efektivně a profesionálně, prošla obecně prospěšná společnost změnou právní formy a jejím zřizovatelem se od 1. 4. 2019 stalo město Trutnov.

 

Základní údaje organizace

 
 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání služby:
Posláním sociální služby azylový dům, poskytované v Mostu k životu Trutnov, je pomoc s řešením nepříznivé sociální situace spojené s bydlením a podpora v návratu zpět do běžného způsobu života matkám či otcům s dětmi, kteří z různých příčin ztratili bydlení, a kteří současně nejsou schopni tuto kritickou životní situaci řešit vlastními silami.

Cílem služby je, aby uživatelé:

 • Vyřešili svou bytovou situaci (zajistili si např. nájemní či sociální byt, ubytovnu, jinou sociální službu nebo bydlení s rodinou, aj.)
 • Zajistili si pravidelný finanční příjem a měli možnost řešit svou finanční situaci (finanční závazky).
 • Získali nebo si obnovili své rodičovské kompetence, nedostatečné pracovní, sociální či hygienické návyky.
 • Získali dovednosti, které by jim umožnily vést samostatnou domácnost (komunikační dovednosti, péče o vlastní osobu a o děti, úklid, příprava stravy a vaření).

Cílové skupiny:

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • rodiny s dítětem/dětmi

Pro výše zmíněné platí, že jde o ženy a matky s dítětem/dětmi nebo o otce s dítětem/ dětmi, přednostně z Trutnovska), pro které platí, že:
a) nemají bydlení z různých důvodů,
b) nejsou schopni tuto situaci řešit bez pomoci vlastními silami,
c) jsou však motivováni ke změně, tj. chtějí a mohou tuto změnu uskutečnit,
d) jsou zároveň orientováni v čase a místě.

- Výjimečně lze přijmout i zletilého syna, který je nezaopatřeným dítětem (student, učeň).
- Věková struktura cílové skupiny jsou uživatelé od 18 do 65 let.

Sociální služba není určena:

 • pro ženy a matky nebo otce s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby
 • samostatným mužům (výjimkou je možnost poskytnout tuto službu i zletilému dítěti uživatele/lky, které je ale závislé na její vyživovací povinnosti (studující)
 • pro ženy a matky nebo otce s dětmi, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka

Azylový dům pro ženy a matky nebo otce s dětmi nabízí 24 hodin denně:

 • základní sociální poradenství, pomoc při výběru jiné vhodné sociální služby
 • poskytnutí kontaktů na další instituce
 • azylové ubytování s možností zajištění přípravy stravy, celkové hygieny těla
 • praní a žehlení prádla
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Zásady naší práce:

Služby jsou poskytovány na profesionální úrovni s ohledem na práva, důstojnost a jedinečnost každého člověka, je uplatňován přísně individuální přístup. Poskytovatel vytváří takové podmínky, aby uživatelé služby mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace. Uživatelům pracovníci vykají a oslovují je slovním spojením pane/í a příjmením a zároveň o nich, stejně jako o své profesi, hovoří vždy s úctou. Uživatelé služby jsou podporování v samostatnosti a motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

 • podporujeme uživatele k vědomí vlastní odpovědnosti
 • chráníme důstojnost a lidská práva svých uživatelů
 • respektujeme svobodnou volbu uživatelů – pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatel je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat
 • pracovníci azylového domu přistupují ke každému uživatel jako k jedinečné bytosti a svoji podporu se snaží přizpůsobit jejím potřebám
 • plně podporují uživatele v soběstačnosti a v jejím začlenění do společnosti
 • pracovníci azylového domu nepohlížejí na uživatele jako na osoby vytržené ze společenského prostředí, snaží se chápat problémy uživatelek v kontextu jejich společenských vazeb a kontaktů
 • pracovníci azylového domu hledají cesty k tomu, jak nejlépe přizpůsobit podporu uživatelů z hlediska jejich potřeb, názorů a přání

Kapacita zařízení je 32 lůžek.