SPOD

Výkon sociálně právní ochrany dětí

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání

Posláním organizace je poskytnout pěstounům a dětem, vyrůstajícím v náhradním rodinném prostředí, doprovázení, dlouhodobou podporu a pomoc.

Cíle
 • Nejdůležitějším cílem činnosti organizace je zájem dítěte.
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Poskytování podpory a pomoci dětem a rodičům v náhradní rodinné péči
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství
 • Podpora a asistence kontaktu dítěte s biologickou rodinou
 • Zprostředkování a úhrada odborného poradenství pěstounům


Cílová skupina
 • Děti svěřené do náhradní rodinné péče
 • Zájemci o náhradní rodinnou péči
 • Osoby pečující o děti v náhradní rodinné péči
 • Osoby zařazené do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči
 • Jakékoliv dítě, kterému je poskytovaná sociálně-právní ochrana dle § 8 zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zásady naší práce
 • Pracovník jedná s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímá se o celého člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usiluje o rozpoznání všech aspektů života člověka. Zaměřuje se na silné stránky jednotlivců, skupin a komunit a tak podporuje jejich zmocnění,
 • pracovník podporuje klienty při hledání možností jejich zapojení do procesu řešení jejich problémů,
 • pokud s klientem nemůže sám pracovat, předá mu informace o dalších formách pomoci,
 • pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů,
 • pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti,
 • pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob,
 • při práci s dětmi a rodinami pracovník postupuje ve spolupráci s dalšími zainteresovanými odborníky.

Rozhodnutí o SPOD.pdf
Rozhodnutí o pověření.pdf