AZYLOVÝ DŮM

pro ženy a matky nebo otce s dětmi

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Středisko bylo založeno v roce 1992 při Ekumenické radě církví díky daru společností Frauen in der einen Weltregenborgen Bayern a Bunstift Göttingen, které se koncem roku 1997 spojily a transformovaly na Heinrich Böll Stiftung.

Koncem roku 1998 skončilo financování německou stranou, středisko bylo ze svazku s ERC uvolněno a transformovalo se na obecně prospěšnou společnost s vlastní právní subjektivitou.

Tato společnost byla založena z podnětu žen hledajících pomoc a na základě jednání pracovnic střediska s místními úřady. Město Trutnov za tímto účelem uvolnilo prostory pro činnost v atraktivním objektu Walzelovy vily v Trutnově - Poříčí, kde společnost dnes sídlí.

Welzlova vila

V roce 2004 došlo z důvodu jednodušší a rychlejší spolupráce k převodu práv a povinností při jmenování členů správní a dozorčí rady zakladatele Heinrich Böll Stiftung Berlin na společnost Gender Studies o.p.s. Praha.

Po novele novele zákona o o.p.s. – zákon č.231/2010 Sb.. vystoupil ze zakládajícího partnerského svazku společnosti Most k životu o.p.s. zakladatel – Heinrich-Böll-Stiftung.

Jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti je tedy Město Trutnov, a to od 27. 6. 2011.

Základní údaje organizace


Složení správní rady:

Mgr. Jaroslava Maršíková, předsedkyně správní rady
Bc. Jaroslava Andělová, členka správní rady
Bc. Margita Hosmanová, členka správní rady

Složení dozorčí rady:

Ing. Zdeněk Kopecký, předseda dozorčí rady
Renata Bezděková, členka dozorčí rady
JUDr. Ing. Jiří Špelda, člen dozorčí rady

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání služby:
Posláním Azylového domu pro ženy a matky nebo otce s dětmi Most k životu o.p.s. je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.

Cílem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi je to, aby žena byla schopna:
 • zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti
 • aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení domácnosti apod.)
 • řádně pečovat o své děti
 • obecným cílem je poskytnout pomoc, která nevede k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posiluje sociální začleňování uživatelů a přispívá k vyřešení jejich krize.
Cílové skupiny:
 • ženy, matky nebo otcové od 18-ti let s dětmi, které jsou obětí domácího násilí
 • ženy, matky nebo otcové od 18-ti let s dětmi bez přístřeší nebo žijící v nepříznivých bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
 • ženy, matky nebo otcové od 18-ti let s dětmi, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
Sociální služba není určena:
 • pro ženy a matky nebo otce s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby
 • samostatným mužům (výjimkou je možnost poskytnout tuto službu i zletilému dítěti uživatele/lky, které je ale závislé na její vyživovací povinnosti (studující)
 • pro ženy a matky nebo otce s dětmi, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi nabízí 24 hodin denně:
 • základní sociální poradenství, pomoc při výběru jiné vhodné sociální služby
 • poskytnutí kontaktů na další instituce
 • azylové ubytování s možností zajištění přípravy stravy, celkové hygieny těla
 • praní a žehlení prádla
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek
Zásady naší práce:
Služba azylového bydlení je poskytována v zájmu uživatelů, v náležité kvalitě odpovídající znění standardů sociálních služeb a takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základní svobod uživatelů. Základními principy v poskytované službě jsou:
 • podporujeme uživatele k vědomí vlastní odpovědnosti
 • chráníme důstojnost a lidská práva svých uživatelů
 • respektujeme svobodnou volbu uživatelů – pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatel je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat
 • pracovníci azylového domu přistupují ke každému uživatel jako k jedinečné bytosti a svoji podporu se snaží přizpůsobit jejím potřebám
 • plně podporují uživatele v soběstačnosti a v jejím začlenění do společnosti
 • pracovníci azylového domu nepohlížejí na uživatele jako na osoby vytržené ze společenského prostředí, snaží se chápat problémy uživatelek v kontextu jejich společenských vazeb a kontaktů
 • pracovníci azylového domu hledají cesty k tomu, jak nejlépe přizpůsobit podporu uživatelů z hlediska jejich potřeb, názorů a přání
Kapacita zařízení je 32 lůžek.