AZYLOVÝ DŮM

pro ženy a matky s dětmi

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání služby:
Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Most k životu o.p.s. je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.

Cílem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi je to, aby žena byla schopna:
 • zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti
 • aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení domácnosti apod.)
 • řádně pečovat o své děti
 • Obecným cílem je poskytnout pomoc, která nevede k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posiluje sociální začleňování uživatelů a přispívá k vyřešení jejich krize.
Cílové skupiny:
 • ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které jsou obětí domácího násilí
 • ženy, matky od 18-ti let s dětmi bez přístřeší nebo žijící v nepříznivých bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
 • ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
Sociální služba není určena:
 • pro ženy a matky s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby
 • mužům (výjimkou je možnost poskytnout tuto službu i zletilému dítěti klientky, které je ale závislé na její vyživovací povinnosti (studující) )
 • pro ženy a matky s dětmi, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi nabízí 24 hodin denně:
 • základní sociální poradenství, pomoc při výběru jiné vhodné sociální služby,
 • poskytnutí kontaktů na další instituce
 • azylové ubytování s možností zajištění přípravy stravy, celkové hygieny těla,
 • praní a žehlení prádla
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek
Zásady naší práce:
Služba azylového bydlení je poskytována v zájmu uživatelů, v náležité kvalitě odpovídající znění standardů sociálních služeb a takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základní svobod uživatelů. Základními principy v poskytované službě jsou:
 • podporujeme uživatele k vědomí vlastní odpovědnosti.
 • chráníme důstojnost a lidská práva svých uživatelů.
 • respektujeme svobodnou volbu uživatelek – pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatelka je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat,
 • pracovníci azylového domu přistupují ke každé uživatelce jako k jedinečné bytosti a svoji podporu se snaží přizpůsobit jejím potřebám,
 • plně podporují uživatelku v soběstačnosti a v jejím začlenění do společnosti,
 • pracovníci azylového domu nepohlížejí na uživatelky jako na osoby vytržené ze společenského prostředí, snaží se chápat problémy uživatelek v kontextu jejich společenských vazeb a kontaktů,
 • pracovníci azylového domu hledají cesty k tomu, jak nejlépe přizpůsobit podporu uživatelek z hlediska jejich potřeb, názorů a přání.
Kapacita zařízení je 32 lůžek.